Nasz zespół

Joanna Dryk

pedagog, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu OPTA, którego program jest zgodny ze standardami sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Prezes Stowarzyszenia Syntonia. Autorka, koordynatorka i główna realizatorka programu Pracownia Dobrych Rodziców, w ramach którego prowadzi grupy wsparcia, warsztaty psychoedukacyjne, treningi umiejętności społecznych, wykłady dla rodziców, warsztaty dla par, konsultacje indywidualne i rodzinne. 

Ewa Drop

psycholog, gerontolog, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Ukończyła podyplomowe studium  terapii i treningu grupowego na  UKSW w Warszawie.  Od 2011 roku związana z Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123 przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. Odbyła staż na oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neuropsychologicznej Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Syntonia i autorką oraz realizatorką programów dla rodzin i bliskich pod opieką których znajdują się niesamodzielne osoby starsze. Tworzy i realizuje także programy dla osób starszych i osób w wieku emerytalnym z zakresu aktywizacji, zapobiegania przemocy i izolacji społecznej seniorów.

Izabela Cymer

psychoterapeuta, gerontolog, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, absolwentka Wydziału Profilaktyki, Resocjalizacji i Problemów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studium Reintegracji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym, Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie oraz studium terapii i treningu grupowego UKSW w Warszawie. Jest członkiem prezydium Komisji Dialogu Społecznego d/s Osób Starszych i Kombatantów. Współautorka i realizatorka programów dla rodzinnych/nieformalnych opiekunów osób starszych oraz programów dla osób w wieku emerytalnym. Członek zarządu Stowarzyszenia Syntonia.

Magdalena Chemycz

psycholog, kurator społeczny, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia IPZ; Podyplomowego Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim, szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień) i studiów podyplomowych na kierunku Coaching. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z Przychodnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu, realizując staże zawodowe w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w Stowarzyszeniu INTRO, w programie „Dobry Rodzic – Dobry Start” Fundacji Dzieci Niczyje i pracując w Poradni Telefonicznej dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym 116 123 a także w Ośrodkach Pomocy Społecznej jako asystent rodziny i psycholog. Udziela konsultacji psychologicznych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym.